img149

My Postbox, Chojabashi, Tokyo

My Postbox, Chojabashi, Tokyo
Copyright Andy Hazell 2010